Mobiel Forensisch Team

Optimale zorg voor geïnterneerde personen in de thuissituatie

Doelgroep

Inclusiecriteria

De forensische 2B-teams werken met geïnterneerde personen die, mits de juiste omkadering, in de thuissituatie verblijven. Ze richten zich tot meerderjarige mannelijke en vrouwelijke geïnterneerde personen, woonachtig in 0ost- of West-Vlaanderen. Er wordt een stabilisatie in het psychiatrisch ziektebeeld verwacht. Het hebben van een behandelende psychiater en huisarts zijn onontbeerlijk. Daarnaast moet de behandeling mede gemandateerd worden door de bevoegde CBM.

Bovendien moet enige erkenning van de gepleegde feiten en een enig probleembesef aanwezig zijn. Ook een hulpvraag, evenals een minimale (interne) motivatie voor de thuisbegeleiding is noodzakelijk.

Exclusiecriteria

Personen die niet geïnterneerd zijn, kunnen niet opgenomen worden in de werking. Ook cliënten die de diagnose van kernpsychopathie hebben gekregen, evenals zij die zich in een acute crisistoestand bevinden en/of een te hoge zorgnood hebben (risicohantering), kunnen niet geïncludeerd worden.